top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

Besloten vennootschap met gewone structuur SkinTwin B.V. (hierna: SkinTwin) is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 82644586 en is gevestigd aan van Vreumingenstraat 8 (2801AV) te Gouda. 

Artikel 1 - Begrippen 

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 

 

Cliënt: Het Bedrijf of de Persoon die een bepaalde dienst of product van SkinTwin wenst af te nemen/afneemt.  

Aanbod: Iedere aanbieding of offerte aan Cliënt tot het verrichten van Diensten en/of levering van product(en) door SkinTwin. 

Bedrijf: De natuurlijke of rechtspersoon die handelt in uitoefening van beroep of bedrijf. 

Persoon: De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.  

SkinTwin: Besloten Vennootschap SkinTwin B.V. is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 82635978 en is gevestigd aan de van Vreumingenstraat 8 (2801AV) te Gouda. 

Overeenkomst: Elke Overeenkomst en andere verplichtingen tussen Client en SkinTwin, alsmede voorstellen van SkinTwin voor Diensten die door SkinTwin aan Client worden verstrekt en die door Client worden aanvaard en zijn geaccepteerd en uitgevoerd door SkinTwin waarmee deze algemene voorwaarden een onverbrekelijk geheel vormen. 

Dienst(en): De Diensten die SkinTwin aanbiedt bestaan uitsluitend uit het verrichten van preventief medisch onderzoek (PMO) naar huidgezondheid en adviezen gericht op de uitkomsten van het PMO. De doelgroep van SkinTwin bestaat uit mensen die vaker dan gemiddeld worden blootgesteld aan zonlicht. Dit betreft vooral buitenwerkers in bijvoorbeeld de bouw-, agrarische en maritieme sector. Omdat deze werknemers behoren tot de risicogroep is het van groot belang om de huid periodiek te screenen op huidkanker. SkinTwin ondersteunt bedrijven om aan de zorgverplichtingen voor hun personeel te voldoen in relatie tot huidgezondheid. Bedrijven kunnen ervoor kiezen om huidgezondheid op te nemen als onderdeel van een periodieke medische keuring binnen een corporate care programma. Daarnaast ondersteunt SkinTwin bedrijven met preventie-programma's gericht op het voorkomen van huidschade. Van iedere natuurlijke persoon wordt m.b.v. vision-technologie een compleet beeld/foto opgenomen van de huid. Deze digitale body-map (ook wel genoemd: SkinTwin bodymap) wordt door dermatoloog onderzocht op de aanwezigheid van huidafwijkingen en gebruikt ter opvolging in de tijd. 

Rapportage: Het digitale evenbeeld (SkinTwin bodymap) wordt beoordeeld/geschouwd door een dermatoloog. De bevindingen van deze schouwing worden verwerkt in een screeningsrapport. Binnen het corporate care domein wordt, zover van toepassing en alleen met toestemming van Cliënt, het opgestelde rapport ter beschikking gesteld aan de desbetreffende (keurings)arts(en) van Cliënt. Eventuele opvolging van de uitkomsten van de (huidkanker)screening/het Rapportage (bijvoorbeeld behandeling of operatie) zal via deze keuringsartsen verlopen. Waar gewenst wordt het opgestelde rapport direct ter beschikking gesteld aan Cliënt. Eventuele opvolging van de (huidkanker)screening/het Rapportage (bijvoorbeeld behandeling of operatie) zal in overleg met Cliënt verlopen. 

 

Artikel 2 - Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van SkinTwin, elke Overeenkomst tussen SkinTwin en Cliënt en op elke Dienst of product die door SkinTwin wordt aangeboden. 

 

2. Voordat een Overeenkomst wordt gesloten, krijgt Cliënt en/of diens ouder(s) of wettelijke vertegenwoordiger(s) de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal SkinTwin aangeven op welke wijze Cliënt en/of diens ouder(s)/wettelijke verzorger(s) de algemene voorwaarden kan inzien. 

3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk.  

 

4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgovereenkomsten met Cliënt. 

 

5. De toepasselijkheid van artikel 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten. 

 

6. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing. 

 

Artikel 3 - Het Aanbod en recht op informatie 

1. Alle door SkinTwin gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het Aanbod vermeld.  

2. Cliënt heeft recht op die informatie die noodzakelijk is om een weloverwogen keuze te kunnen maken met het oog op de te verlenen Dienst. De informatie vanuit SkinTwin verstrekt is opgesteld in voor Cliënt begrijpelijke taal. 

3. Voorafgaand aan de totstandkoming van de Overeenkomst wordt al dan niet in overleg met Cliënt en aan de hand van het Indicatiebesluit bepaald welke Dienst het beste bij Cliënt past. Tevens vindt uitwisseling van informatie plaats welke noodzakelijk is voor het opstellen van een adequaat Rapportage. 

4. In het kader van de informatie noodzakelijk met betrekking tot het Rapportage, voorziet Cliënt SkinTwin voor zover redelijkerwijs mogelijk in ieder geval van: 

  • de diagnose en relevante informatie met betrekking tot de aan de orde zijnde problematiek; 

  • de contactgegevens van Cliënt ; 

  • de voor SkinTwin relevante medische geschiedenis van Cliënt. 

5. Het aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden Diensten. De beschrijving is voldoende gespecificeerd, zodat Cliënt in staat is om een goede beoordeling van het aanbod te maken. Eventuele gegevens in het aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst.  

6. SkinTwin licht Cliënt op duidelijke wijze en desgevraagd schriftelijk in over het voorgenomen Rapportage. SkinTwin licht Cliënt die de leeftijd van 12 jaren nog niet heeft bereikt op zodanige wijze in als past bij zijn bevattingsvermogen.  

7. Voorts voorziet SkinTwin Cliënt van alle informatie die Cliënt redelijkerwijs dient te weten. 

8. Het verstrekken van informatie kan achterwege blijven in het uitzonderlijke geval dat het verstrekken daarvan kennelijk ernstig nadeel oplevert voor Cliënt, alsmede indien Cliënt uitdrukkelijk heeft aangegeven informatie over het advies niet te willen ontvangen, behoudens voor zover het belang dat Cliënt daarbij heeft niet opweegt tegen het nadeel dat daaruit voor haarzelf of anderen kan voortvloeien en SkinTwin van dit nadeel op de hoogte is of redelijkerwijze van op de hoogte zou moeten zijn. 

9. Eventuele termijnen in het aanbod van SkinTwin zijn in beginsel indicatief en geven Cliënt bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 

 

Artikel 4 - Totstandkoming van de Overeenkomst 

1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Cliënt een Aanbod c.q. Overeenkomst van SkinTwin B.V. heeft aanvaard door een ondertekend exemplaar (in gescand of origineel) aan SkinTwin te retourneren, dan wel een expliciet en ondubbelzinnig akkoord geeft op het Aanbod per e-mail , dan wel een digitaal akkoord heeft gegeven bij het maken van een online boekingsafspraak. 

Door middel van het ondertekenen van de Overeenkomst geeft Cliënt expliciet en ondubbelzinnig toestemming. Hiermee wordt voldaan aan het toestemmingsvereiste, behoudens het geval Cliënt de leeftijd van 12 jaren nog niet heeft bereikt in welk geval tevens toestemming van de ouder(s) en/of de wettelijk vertegenwoordiger(s) is vereist. Doch kan de verrichting van Diensten evenwel zonder toestemming van de ouder(s) en/of de wettelijk vertegenwoordiger(s) indien zij kennelijk nodig is teneinde ernstig nadeel voor de Cliënt te voorkomen, alsmede indien de Cliënt ook na de weigering van de toestemming, de verrichting weloverwogen blijft wensen. 

2. SkinTwin is niet gehouden aan een Aanbod indien Cliënt redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Cliënt geen rechten ontlenen. 

 

3. Indien Cliënt een reeds bevestigde Overeenkomst annuleert, worden de reeds daadwerkelijk gemaakte kosten (inclusief de bestede tijd) in rekening gebracht bij Cliënt.  

 

Artikel 5 - Opstellen van het Rapportage 

1. Om Cliënt te kunnen voorzien van adequate dienstverlening wordt- in overeenstemming met de professionele standaard - een Rapportage opgesteld.  

2. Indien naar professioneel inzicht van SkinTwin een afwijking van het overeengekomen Rapportage in het belang van Cliënt noodzakelijk is, vindt onderling overleg met Cliënt plaats. De overeenkomst zal dan overeenkomstig aangepast worden. 

 

Artikel 6 - Duur van de Overeenkomst 

1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij de inhoud, aard of strekking van de opdracht met zich brengt dat zij voor een bepaalde tijd is aangegaan. De duur een screening is mede afhankelijk van externe factoren waaronder begrepen, maar niet beperkt tot de kwaliteit en de tijdige aanlevering van de informatie die SkinTwin van Cliënt verkrijgt, alsmede de medewerking van Cliënt. 

2. Cliënt kan de Overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst indien SkinTwin schriftelijk in gebreke is gesteld en haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van haar verplichtingen en zij alsnog verzuimt haar verplichtingen alsdan correct na te komen.  

3. De ontbinding van de Overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van Cliënt onverlet voor zover SkinTwin ten tijde van de ontbinding reeds werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd. Cliënt dient de overeengekomen vergoeding te voldoen. 

4. Ingeval van een voortijdige beëindiging van de Overeenkomst is Cliënt de tot dan daadwerkelijk gemaakte kosten verschuldigd van SkinTwin tegen het overeengekomen (uur)tarief. De urenregistratie van SkinTwin is hierbij leidend. 

5. De Overeenkomst kan niet door SkinTwin opgezegd worden, behoudens gewichtige redenen. 

6. Onverminderd de voorgaande bepalingen eindigt de overeenkomst indien sprake is van: 

  • De in de Overeenkomst overgekomen diensten en of producten zijn geleverd; 

  • Opzegging door Cliënt middels expliciete en ondubbelzinnige schriftelijke verklaring; 

  • Overlijden van Cliënt; 

  • Het verstrijken van de einddatum van de Overeenkomst. 

 

Artikel 7 - Uitvoering van de dienstverlening 

1. SkinTwin zal zich inspannen om de overeengekomen dienst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed zorgverlener c.q. hulpverlener verlangd mag worden. SkinTwin staat in voor een professionele en onafhankelijke dienstverlening. Alle Diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen welke uitvoerig is beschreven.  

2. De Overeenkomst op basis waarvan SkinTwin de Dienst uitvoert, is leidend voor de omvang en de reikwijdte van de dienstverlening. De Overeenkomst zal alleen worden uitgevoerd ten behoeve van Cliënt. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de inhoud van de uitgevoerde Diensten in verband met de Overeenkomst. 

3. Bij de uitvoering van de Diensten is SkinTwin niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Cliënt op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen Diensten wordt gewijzigd of indien dit redelijkerwijze naar professioneel inzicht van SkinTwin niet in het belang van Cliënt zal zijn.  

4. SkinTwin is niet gerechtigd om voor de uitvoering van de Diensten derden in te schakelen, behalve in geval van waarneming waarvan Cliënt tijdig op de hoogte wordt gesteld. 

5. Indien de aard en de duur van de opdracht dit vereisen, houdt SkinTwin Cliënt tussentijds via de overeengekomen wijze op de hoogte van de voortgang.  

6. De uitvoering van de Diensten is gebaseerd op de door Cliënt verstrekte informatie alsmede op grond van de door SkinTwin gedurende de geleverde Diensten geconstateerde feiten. Indien de informatie gewijzigd dient te worden, kan dit gevolgen hebben voor een eventuele vastgestelde planning. Nimmer is SkinTwin aansprakelijk voor het bijstellen van de planning. Indien de aanvang, voortgang of oplevering van de Diensten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Cliënt niet of niet tijdig, of niet in het gewenste formaat alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, een eventueel voorschot niet tijdig is ontvangen door SkinTwin of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Cliënt komen, sprake is van vertraging heeft SkinTwin recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn.  

 

Artikel 8 - Bewaarplicht 

1.SkinTwin geen behandelrelatie heeft met de Client en dat er in het beginsel geen bewaarplicht geldt voor de door SkinTwin uitgevoerde diensten en rapportages. 

2. Een bewaartermijn van minimaal twee (2) jaar wordt aangehouden, te rekenen vanaf de datum van het rapport zoals vastgelegd in het elektronisch patiëntendossier (EPD). Na afloop van deze termijn kunnen de gegevens geanonimiseerd of verwijderd worden. 

3. Op verzoek van Cliënt kunnen de rapportage opgenomen gegevens en bescheiden worden vernietigd, behoudens indien bewaring van betreffende informatie of gegevens van aanmerkelijk belang is voor een ander dan de betreffende Cliënt, alsmede indien SkinTwin gehouden is tot bewaring op grond van een wettelijke plicht.   

 

Artikel 9 - Verplichtingen Cliënt 

1. Voordat een Rapportage kan worden opgesteld, is Cliënt verplicht de gegevens die nodig zijn voor het opstellen van het Rapportage volledig en naar waarheid in te vullen. Cliënt zal naar beste weten SkinTwin voorzien van alle inlichtingen en de medewerking die SkinTwin voor het uitvoeren van de Overeenkomst redelijkerwijze behoeft. Cliënt is verplicht om SkinTwin de door haar verzochte informatie alsmede relevante bijlagen en aanverwante informatie en gegevens tijdig en/of voor aanvang van de werkzaamheden en in de gewenste vorm te verstrekken ten behoeve van een juiste en doelmatige uitvoering van de Overeenkomst. Bij gebreke hiervan kan het voorkomen dat SkinTwin niet in staat is een adequaat Rapportage op te stellen en daardoor niet de juiste Zorg kan verlenen ten behoeve van Cliënt.  

2. SkinTwin is niet verplicht om de juistheid en/of volledigheid van de aan haar verstrekte informatie te controleren, noch is SkinTwin verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie die door SkinTwin voor derden is samengesteld en/of aan derden wordt verstrekt in het kader van de Overeenkomst. 

3. SkinTwin kan, indien dit nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst, verzoeken om aanvullende informatie voor zover deze redelijkerwijze nodig is om een doeltreffende uitvoering van de Overeenkomst te kunnen bewerkstelligen. Ingeval van gewijzigde omstandigheden dient Cliënt dit direct, dan wel uiterlijk 3 werkdagen nadat de wijziging bekend is geworden, kenbaar te maken aan SkinTwin. 

 

Artikel 10 - Opstellen Huidscreening 

1. In verband met risico-inventarisatie (d.m.v. risico-assessment/m.b.v. vragenlijsten) zal risico gerelateerde c.q. medische informatie en/of historie met betrekking tot de Cliënt worden meegenomen/meegewogen en/of opgeslagen in het kader van het opstellen van de Rapportage en het leveren van Diensten.  

2. Via de systemen van SkinTwin kan worden ingelogd door de dermatoloog, operator en overig personeel van SkinTwin voor zover van (nader omschreven) belang. Daar worden de database gegevens getoond van deze persoon. De dermatoloog beoordeeld de informatie en/of de SkinTwin (de foto van de huid) via het netwerk (beveiligde omgeving) van SkinTwin alsmede gegevens die tevens in het systeem/database zijn opgeslagen en die bij een Cliënt horen. De foto's/SkinTwin kunnen ondersteunen in de beoordeling of sprake is van huidmaligniteiten en/of een voorloper daarop.  

3. De apparatuur is niet geschikt om optimaal te kunnen kijken onder/tussen de beharing en/of beklede gedeeltes van de natuurlijke persoon en/of tussen tenen, etc. Derhalve zal SkinTwin aanwijzingen en/of verzoeken indienen aan Cliënt/personeel van Cliënt om ervoor te zorgen dat - zover dat technisch mogelijk is - de apparatuur van de gewenste lichaamsdelen opnamen kan maken. In principe kan SkinTwin Cliënt niet ertoe zetten om gehoor te geven aan dergelijke aanwijzingen, etc, doch wordt Cliënt geacht haar medewerking te verlenen en/of zich althans daartoe in te spannen. Indien de Cliënt niet mee kan werken aan de voorzorgsmaatregelen en/of aanwijzingen/aanbevelingen van SkinTwin, waardoor de apparatuur niet in staat is om optimale foto's/beeldmateriaal te kunnen maken, ligt het risico daarvan bij Cliënt. Tevens is informatieverschaffing zijdens Cliënt van groot belang voor de uitkomst van de Diensten/de Rapportage. Indien Cliënt niet voldoet aan haar zorgplicht, vallen de gevolgen daarvan onder het risicogebied van Cliënt. Indien dientengevolge SkinTwin niet haar diensten kan verrichten en/of het Rapport gebreken vertoond, komt dit aldus voor rekening en risico van Cliënt. 

4. Indien op basis van het Rapport advies aan Cliënt wordt gegeven en die Cliënt volgt het advies niet op dan is SkinTwin tevens niet aansprakelijk voor eventuele nadelige (medische) consequenties daarvan.  

5. Op basis van de SkinTwin zal een dermatoloog de opname beoordelen. Indien hij twijfelt, kan hij in het kader van een second opinion een andere dermatoloog laten meekijken.  

6. Op basis van het Rapport wordt er een advies gegeven. Met dat rapport moet Cliënt naar diens eigen keuringsarts en/of huisarts. De huisarts/keuringsarts zal zelf moeten beoordelen of opvolging en/of doorverwijzing noodzakelijk is. SkinTwin ziet aldus uitsluitend toe op het opstellen van het rapport.  

7. Alleen de Cliënt als Persoon heeft recht op inzage in eigen gegevens. Bedrijven, waarbij deze als opdrachtgever voor PMO-werkgever van personeelslid is, heeft uitdrukkelijk geen recht daarop.

 

8. De Diensten kunnen plaatsvinden op de locatie van SkinTwin alsmede digitaal.  

9. Cliënt is verplicht haar volledige medewerking te verlenen aan de uitvoering van het Rapportage. Cliënt dient SkinTwin in staat te stellen het Rapportage uit te voeren en zorgt ervoor dat zij geen belemmering veroorzaakt ten aanzien van de veiligheid van SkinTwin in de breedste zin van het woord, alsmede de arbeidsomstandigheden.  

10. SkinTwin kan indien daartoe opdracht is gegeven een advies, plan van aanpak, rapportage, planning en/of verslaglegging ten behoeve van de dienstverlening opstellen. De inhoud hiervan is niet bindend en slechts adviserend van aard, doch zal SkinTwin de op haar rustende Dienstplichten in acht nemen. Cliënt beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de adviezen opvolgt.

 

11. De aard van de dienstverlening brengt met zich mee dat het resultaat te allen tijde afhankelijk is van externe factoren die de verleende Dienst en adviezen van SkinTwin kunnen beïnvloeden, zoals de kwaliteit, juistheid en tijdige aanlevering van benodigde informatie en gegevens van Cliënt en met name de (actieve) medewerking van Cliënt (en - waar van toepassing - diens ouders/wettelijk vertegenwoordigers).  

12. Wanneer de Dienst plaatsvindt op een vooraf afgesproken moment, zorgt SkinTwin ervoor dat het voor Cliënt duidelijk is wanneer en op welk tijdstip de betreffende Dienst zal plaatsvinden.  

13. SkinTwin houdt bij het plannen van Dienst en hiermee gemoeide afspraken zoveel mogelijk rekening met wensen, voorkeuren en beperkingen van Cliënt, tenzij dit redelijkerwijs niet van SkinTwin gevergd kan worden.  

14. Indien Cliënt of SkinTwin een gemaakte afspraak met betrekking tot een Dienst niet kan nakomen, dient deze afspraak uiterlijk 24 uur van tevoren te worden geannuleerd, tenzij sprake is van een gegronde reden. Indien dit niet het geval is wordt er een volledige vergoeding gerekend.   

15. Cliënt wordt geïnformeerd indien er sprake is van een wijziging in de gemaakte afspraken met betrekking tot een Dienst (bijvoorbeeld van datum, tijd, locatie).  

 

Artikel 11 - Aanvullende werkzaamheden en wijzigingen 

Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat de Overeenkomst aangepast dient te worden, of op verzoek van Cliënt of naar professioneel inzicht van SkinTwin nadere zorg nodig is om tot het gewenste resultaat ten behoeve van Cliënt te komen, is Cliënt verplicht om deze aanvullende werkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen tarief, behoudens het geval dat de Dienstverzekering van Cliënt de kosten vergoed. SkinTwin is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan slechts aanvangen met eventuele wijzigingen indien dit is goedgekeurd door de betreffende instantie, en de wijzigingen zijn opgenomen in het Rapportage. 

 

Artikel 12 - Prijzen en betaling 

1. Alle prijzen zijn in beginsel exclusief omzetbelasting (btw), tenzij anders overeengekomen. 

2. SkinTwin voert haar dienstverlening uit conform het vooraf vastgestelde tarief, welke Cliënt dient te betalen binnen de gestelde termijn en na uitvoering van de dienstverlening, tenzij anders is bepaald in overleg met Cliënt. 

3. Bij gerechtvaardigde twijfel over het al dan niet verkrijgen van de vergoeding, treden SkinTwin en Cliënt met elkaar in overleg om tot een passende oplossing te komen. 

4. De kosten van derden, die na goedkeuring van Cliënt door SkinTwin worden ingezet, worden op de factuur doorberekend, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. 

5. Cliënt kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen. 

6. SkinTwin is gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven jaarlijks te verhogen conform de geldende inflatietarieven van de Dienst.  

 

Artikel 13 - Incassobeleid 

1. Wanneer Cliënt niet aan haar betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn van 30 dagen heeft voldaan aan haar verplichting, zal Cliënt eerst een schriftelijke aanmaning ontvangen met een termijn van 14 dagen na de datum van de aanmaning om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen met daarbij een opgave van de buitengerechtelijke kosten indien Cliënt binnen die termijn niet aan haar verplichtingen voldoet, alvorens zij in verzuim raakt. 

2. Vanaf de datum dat Cliënt in verzuim is, zal SkinTwin zonder nadere ingebrekestelling recht hebben op de wettelijke handelsrente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012. 

3. Indien SkinTwin meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijze noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de integrale gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Cliënt. 

 

Artikel 14 - Privacy, gegevensverwerking en beveiliging     

1. SkinTwin gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Cliënt en zal deze slechts conform de geldende wet- en regelgeving gebruiken. Indien daartoe gevraagd, zal SkinTwin de betrokkene hierover informeren. 

2. Cliënt is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een Dienst van SkinTwin verwerkt worden. Cliënt staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Cliënt SkinTwin tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de Overeenkomst. 

3. Indien SkinTwin op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal SkinTwin zich inzetten om te waarborgen dat de beveiliging hiervan voldoet aan de overeengekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.  

4. SkinTwin is verplicht gegevens van de Cliënt bij te houden in het elektronisch patiëntendossier zoals nader bepaald in artikel 8 van deze algemene voorwaarden en zal daarin de voortgang van het Rapportage opnemen. Dit dossier kan ingezien worden door de personen en/of instanties die betrokken zijn bij de uitvoering van het Rapportage en door de betrokkene zelf (hieronder wordt tevens verstaan de ouder(s) en/of de wettelijke verzorger(s) van de Cliënt. Het verwerken van persoonsgegevens in het patiëntendossier is aan strikte regels gebonden. 

 

Artikel 15 - Opschorting en ontbinding 

1. SkinTwin is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten zodra Cliënt in verzuim is met de nakoming van enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verbintenis, te late betaling van haar facturen daaronder begrepen. De opschorting zal terstond aan Cliënt schriftelijk worden bevestigd. 

2. SkinTwin is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden. 

3. De opschorting (en/of ontbinding) heeft geen invloed op de betalingsverplichtingen van Cliënt voor reeds uitgevoerde werkzaamheden. Bovendien is Cliënt verplicht om SkinTwin te vergoeden voor elk financieel verlies dat SkinTwin lijdt als gevolg van het in gebreke blijven van Cliënt. 

 

Artikel 16 - Overmacht 

1. SkinTwin is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen. 

2. Onder overmacht aan de zijde van SkinTwin wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van SkinTwin, (ii) gebrekkigheid van programmatuur of andere zaken, (iii) overheidsmaatregelen, (iv) storing van elektriciteit, internet, datanetwerk- en/of telecommunicatiefaciliteiten, (v) ziekte van (werknemers van) SkinTwin (vi) overige situaties die naar het oordeel van SkinTwin buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen. 

 

Artikel 17 - Beperking van aansprakelijkheid 

1. Indien enig resultaat dat is vastgelegd in de Overeenkomst niet wordt bereikt, wordt een tekortkoming van SkinTwin alleen geacht te bestaan indien SkinTwin dit resultaat bij het aanvaarden van de Overeenkomst uitdrukkelijk heeft beloofd. 

2. Indien sprake is van toerekenbare tekortkoming van SkinTwin, is SkinTwin uitsluitend gehouden tot betaling van enige schadevergoeding indien Opdrachtgever SkinTwin binnen 14 dagen na ontdekking van de tekortkoming in gebreke heeft gesteld en SkinTwin deze tekortkoming vervolgens niet binnen een redelijke termijn heeft hersteld. De ingebrekestelling dient schriftelijk te zijn ingediend en bevat een dusdanige nauwkeurige omschrijving/onderbouwing van de tekortkoming, zodat SkinTwin in staat is om adequaat te reageren.   

3. Indien het verrichten van Diensten door SkinTwin leidt tot aansprakelijkheid van SkinTwin, is die aansprakelijkheid beperkt tot het totale bedrag dat in het kader van de Overeenkomst wordt gefactureerd, doch slechts ten aanzien van de door Client geleden directe schade tenzij de schade het gevolg is van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid zijdens SkinTwin. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel. 

4. SkinTwin sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor gevolgschade. SkinTwin is niet aansprakelijk voor indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, vermogensverliezen, vertragingsschade, renteschade en immateriële schade. 

5. Opdrachtgever vrijwaart SkinTwin voor alle aanspraken van derden als gevolg van een gebrek ten gevolge van een dienst die door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en mede bestond uit door SkinTwin geleverde Diensten, tenzij Client kan aantonen dat de schade uitsluitend is veroorzaakt door de dienst van SkinTwin. 

6. Enige door SkinTwin opgeleverde adviezen, op basis van door Opdrachtgever onvolledige en/of onjuist verstrekte informatie is nimmer grond voor aansprakelijkheid van SkinTwin. 

7. De inhoud van het opgeleverde advies van SkinTwin is niet bindend en slechts adviserend van aard. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de voorstellen en hierin genoemde adviezen van SkinTwin opvolgt. Alle gevolgen voortvloeiend uit de opvolging van het advies komen voor rekening en risico van Client Opdrachtgever is te allen tijde vrij om haar eigen keuzes te maken die afwijken van het (op)geleverde advies van SkinTwin. SkinTwin is niet gehouden aan enige vorm van restitutie indien dit het geval is. 

8. Indien door of namens Client een derde wordt ingeschakeld, is SkinTwin nimmer aansprakelijk voor het handelen en adviezen van de door Client ingeschakelde derde alsmede het verwerken van resultaten (van opgestelde advies) van de door Client ingeschakelde derde in SkinTwin haar eigen advies. 

9. SkinTwin staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens SkinTwin verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan. 

10. Alle aanspraken van Client wegens tekortschieten aan de zijde van SkinTwin vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij SkinTwin binnen een jaar nadat Client bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Een jaar na het beëindigen van de Overeenkomst tussen partijen vervalt de aansprakelijkheid van SkinTwin.  

 

Artikel 18 - Geheimhouding 

1. SkinTwin is verplicht strikte geheimhouding te bewaren en dient ervoor te zorgen dat aan anderen dan de Cliënt (en/of diens ouder(s) of wettelijke verzorger(s)) geen inlichtingen over de Cliënt dan wel inzage in of afschrift van de bescheiden wordt verstrekt, tenzij de Cliënt uitdrukkelijk daarvoor toestemming heeft verleend. Indien verstrekking plaatsvindt, geschiedt deze slechts voor zover daardoor de persoonlijke levenssfeer van een ander niet wordt geschaad. De verstrekking van betreffende informatie kan geschieden zonder inachtneming van de beperkingen, bedoeld in de voorgaande volzinnen, indien het bij of krachtens de wet bepaalde daartoe verplicht. 

2. Onder anderen dan de Cliënt wordt niet verstaan degenen die rechtstreeks betrokken zijn bij de uitvoering van de Overeenkomst en degene die optreedt als vervanger van de hulpverlener, voor zover de verstrekking noodzakelijk is voor de door hun in dat kader te verrichten werkzaamheden. Slechts op grond van art. 7:458 BW en conform het gestelde in dit artikel kan afgeweken worden van de geheimhouding. 

 

Artikel 19 - Intellectuele eigendomsrechten  

1. Alle IE-rechten en auteursrechten van SkinTwin waaronder in ieder geval begrepen, maar niet beperkt tot alle ontwerpen, modellen, rapportages en adviezen berusten uitsluitend bij I-Parse B.V. en worden niet overgedragen aan Cliënt tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.  

2. Indien overeengekomen is dat één of meerdere van voorgenoemde zaken c.q. werken van SkinTwin worden overgedragen aan Cliënt is SkinTwin gerechtigd hiervoor een aparte Overeenkomst te sluiten en een daartoe passende geldelijke vergoeding te eisen van Cliënt. Een dergelijke vergoeding dient door Cliënt te worden voldaan alvorens zij de betreffende zaken c.q. werken met de daarop rustende IE-rechten verkrijgt. 

3. Het is Cliënt verboden om alle stukken en programmatuur waarop de IE-rechten en auteursrechten van I-Parse rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden (waaronder gebruik met commerciële doeleinden) zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van i-Parse B.V.. Indien Cliënt wijzigingen wenst aan te brengen in door SkinTwin opgeleverde zaken, dient i-Parse B.V. expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen.

 

4. Het is Cliënt verboden om de zaken en bescheiden waarop de intellectuele eigendomsrechten van  

i-Parse B.V. rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de Overeenkomst. 

5. Partijen zullen elkaar informeren en gezamenlijk maatregelen nemen indien er zich een inbreuk op de IE-rechten voordoet. 

6. Elke inbreuk van Cliënt op de IE-rechten (en auteursrechten) van i-Parse B.V., wordt bestraft met een eenmalige boete ter hoogte van € 10.000,- euro en een boete van € 500,- euro voor elke dag dat de inbreuk voortduurt. Dit boetebeding laat onverlet de mogelijkheid van SkinTwin om schade te vorderen.  

 

Artikel 20 - Vrijwaring en juistheid van informatie 

1. Cliënt geeft SkinTwin, al dan niet op verzoek van SkinTwin, naar beste weten de inlichtingen en de medewerking die SkinTwin redelijkerwijs behoeft om de Dienst conform het Rapportage te kunnen verlenen, waaronder begrepen informatie over een eventuele wilsverklaring of crisiskaart. Cliënt is zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van tussentijdse wijzigingen in de persoonlijke situatie van Cliënt die kunnen leiden tot een verandering in het ten behoeve van Cliënt opgestelde Rapportage en zal deze gegevens zo spoedig mogelijk kenbaar maken.  

2. Cliënt vrijwaart SkinTwin van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen met betrekking tot het tijdig verstrekken van alle juiste, betrouwbare en volledige gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden, tenzij de gevolgen redelijkerwijze niet voor rekening van Cliënt dienen te komen. 

3. Indien Cliënt elektronische bestanden, software of informatiedragers aan SkinTwin verstrekt, dienen deze vrij zijn van virussen en defecten. 

 

Artikel 21 - Klachten 

1. Indien Cliënt niet tevreden is over de Producten van SkinTwin en/of klachten heeft over de (uitvoering van de) Overeenkomst is de Cliënt verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na de betreffende aanleiding die tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen gemeld worden via info@skintwin met als onderwerp “Klacht” of worden ingediend via het contactformulier op de website. 

2. De klacht moet door Cliënt voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil SkinTwin de klacht in behandeling kunnen nemen. 

3. SkinTwin zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht. 

4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen. 

 

Artikel 22 - Toepasselijk recht 

1. Op de rechtsverhouding tussen SkinTwin en Cliënt is Nederlands recht van toepassing.  

2. SkinTwin heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en zal Cliënt hiervan op de hoogte stellen. 

3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen SkinTwin en Cliënt, worden beslecht door de bevoegde rechter van rechtbank Den Haag tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen. 

 

Gouda, 5 september 2022

bottom of page