top of page

PRIVACYVERKLARING

SkinTwin hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. Wij gaan daarom zorgvuldig om met gegevens van cliënten. Met deze privacyverklaring willen we helder en transparant communiceren hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens.

SkinTwin houdt zich in alle gevallen aan de wettelijke voorschriften die gegeven zijn ter bescherming van persoonsgegevens, waaronder de Algemene Verordering Gegevensbescherming (AVG). Dit alles wordt in meer detail toegelicht in de volgende onderwerpen.

Bijgewerkt: 17-9-2021

Persoonsgegevens die wij verwerken

Door gebruik van onze website en de daarop beschikbare diensten laat je bepaalde gegevens achter. Dit gebeurt ook bij ons in de SkinTwin Studio om de behandelingsovereenkomst uit te voeren. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven of waarvan bij opgave helder is dat ze aan SkinTwin worden verstrekt om te verwerken.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 

 • Voor- en achternaam

 • Geslacht

 • Geboortedatum

 • Adresgegevens

 • Telefoonnummer

 • E-mailadres

 • IP-adres

 • Bankrekeningnummer

 • Informatie over jouw afspraak

 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website

 • Internetbrowser en apparaat type

SkinTwin verwerkt daarnaast ook de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

 

 • Gegevens over jouw gezondheid

 • Biometrische gegevens

 • Beeldmateriaal

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Alleen op basis van juridische grondslagen mogen wij rechtmatig persoonsgegevens van jou verwerken. Wij verwerken jouw persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de behandelovereenkomst tussen jou en SkinTwin. De grondslag voor dit doel is neergelegd in de privacy wet, namelijk Art. 6 lid 1 sub b van de Algemene Verordering Gegevensbescherming. Daarnaast kunnen wij jouw persoonsgegevens verwerken voor een ander gerechtvaardigd belang, zoals het informeren van onze cliënten over actualiteiten of wijzigingen in onze dienstverlening. De grondslag voor dit doel is neergelegd in Art. 6 lid 1 sub f van de Algemene Verordering Gegevensbescherming.

Doeleinde gegevensverwerking

SkinTwin verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Uitvoeren van een dermatologische screening

 • Opstellen risicoprofiel

 • Uitkomsten dermatologische screening bij je af te leveren

 • Bijhouden medisch dossier

 • Informeren over actualiteiten

 • Het afhandelen van jouw betaling

 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

 • Inloggen op jouw account

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij verstrekken jouw persoonsgegevens alleen aan derden indien je daar toestemming voor hebt gegeven. SkinTwin deelt jouw persoonsgegevens zonder toestemming met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt.

Wij maken hoofdzakelijk gebruik van derden partijen voor:

 • Doorverwijzingen naar specialistische medische zorg

 • Aanvullen medische dossiers van de cliënt bij opdrachtgever

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

SkinTwin bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je persoonsgegevens worden verwerkt. Voor het bewaren van jouw medische gegevens hanteren wij de wettelijke bewaartermijn van 15 jaar uit de Wet op geneeskundige behandelovereenkomst. Wanneer het noodzakelijk is om persoonsgegevens langer te bewaren dan bovenstaande, vragen wij jouw om schriftelijke toestemming. Dit kan het geval zijn wanneer specifieke diensten van SkinTwin alleen mogelijk zijn door gebruik te maken van initiële persoonsgegevens.

Verwijzingen naar websites van derden (via hyperlinks)

Om u van dienst te zijn hebben wij op onze websites verwijzingen opgenomen naar websites van derden. Wij maken u er graag op attent dat wanneer u deze websites bezoekt, de voorwaarden uit de privacy verklaringen van deze derden van toepassing zijn. Wij raden u dan ook aan om de privacyverklaringen van deze websites te lezen voordat u daar verder gebruik van maakt.

Beveiliging

SkinTwin neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wij hebben passende technische- en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van jou te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:

 • Alle personen die namens SkinTwin van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan

 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen

 • We pseudonimiseren en zorgen voor encryptie van de gegevens als daar aanleiding toe is

 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke- of technische incidenten

 • We testen en evalueren regelmatig onze firewalls

 • Computerbeeld blijft altijd uit zicht van cliënten in praktijk

 • Op kantoor is de administratie met persoonsgegevens opgeborgen in een afsluitbare kast

 • Een papiervernietiger is aanwezig om oude documenten te vernietigen

 • Onze medewerkers geïnformeerd over het belang van de bescherming van uw persoonsgegevens; zij zijn gehouden aan geheimhouding daarvan

 • Database met beeldmateriaal is encrypted

 

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact via privacy@skintwin.nl

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

SkinTwin gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt verschillende rechten die je kunt uitoefen als je persoonsgegevens aan ons hebt verstrekt

 

 • Recht op inzage

 • Recht op rectificatie

 • Recht op wissen van jouw gegevens

 • Recht op dataportabiliteit (gegevens overdragen aan andere partij)

Het staat je ook vrij om bezwaar te maken tegen een verwerking van jouw persoonsgegevens. Bovendien kan je altijd jouw toestemming voor gegevensverwerking intrekken.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar privacy@skintwin.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

 

SkinTwin wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

Klacht indienen bij de nationale toezichthouder

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Deze wijzigingen zullen via de praktijkwebsite bekend worden gemaakt. Wij raden u daarom aan om deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens

SkinTwin is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Als u naar aanleiding van onze privacyverklaring vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact met ons op. De contactgegevens zijn:

Website: http://www.skintwin.nl

Adres: Maasboulevard 148

Postcode: 3011 TX  Rotterdam

Email: privacy@skintwin.nl

bottom of page